کادر آموزشی و علمی
* سر کار خانم نجفی                  آموزگار پایه اول
 
* سرکار خانم احمدی               آموزگار پایه اول
 
*سرکار خانم عطارد                آموزگار پایه اول
 
*سرکار خانم موسوی                  آموزگار پایه اول
 
*سرکار خانم نورالهی              آموزگار پایه دوم
 
*سرکار خانم باقری                    آموزگار پایه دوم
 
*سرکار خانم غلامی                   آموزگار پایه دوم
 
*سرکار خانم رحیمی                 آموزگار پایه دوم
 
*سرکار خانم محمدی                 آموزگار پایه سوم
 
*سرکار خانم نورالهی                آموزگار پایه سوم
 
*سرکار خانم ندرلو                    آموزگار پایه سوم