کادر اداری و اجرایی
1-سرکار خانم تندرو                      مدیریت مدرسه
2-سرکار خانم اخلاصی                 معاون آموزشی
3- سرکار خانم تاجری                  معاون پرورشی
4- سرکار خانم دماوندی               معاون اجرایی
5-جناب آقای شکری                    مسئول امور انضباطی
6-سرکار خانم نقی زاده              مربی بهداشت
6-سرکارخانم لاله                          مشاور مدرسه 
7-سرکار خانم نجفی                      مسئول پرتال
8-سرکارخانم نوری زاده              سرایدار