* كسب رتبه اول منطقه در سرود گروهي 
 
* كسب رتبه دوم منطقه در سرود همگاني
 
* كسب رتبه معلم نمونه توسط سركار خانم اخلاصي آموزگار پايه اول
 
* كسب رتبه پنج ستاره به عنوان مدرسه مروج سلامت
 
* كسب رتبه اول مسابقات خوشنويسي منطقه توسط سركار خانم شجاعي مربي خط و خوشنويسي
 
* كسب رتبه اول منطقه در مسابقات مداحي توسط دانش آموزان محمد حسين اسماعيلي و محمد حسين ركوفيان
 
* كسب رتبه دوم منطقه در مسابقات اذان توسط دانش آموز سيد علي تاج زاد
 
* كسب رتبه سوم منطقه در مسابقات قرائت توسط دانش آموز محمد مهدي ياقوتي
 
* كسب رتبه سوم منطقه در مسابقات اذان توسط دانش آموز سيد علي تاج زاد
 
* كسب رتبه برتر منطقه در مسابقات طرح نويسنده كوچك انديشمند فردا توسط دانش آموز ابوالفضل دلبري
 
* كسب رتبه برتر منطقه در مسابقات طراحي پيك نوروزي توسط دانش آموز محمد پارسا غياثوند