اهداف و برنامه ها

1-تلاش در جهت  رشد علمی و توان فکری و پرورش استعدادهای ذهنی دانش آموزان.

۲- تقویت روحیه ی پژوهشی و نوآوری و قوه ی ابتکار

۳- ارتقاء کیفی آموزش با بهره مندی از شیوه های نوین آموزشی.

۴- افزایش راهبردهای یادگیری (مهارت های تحصیلی – مدیریت زمان) در دانش آموزان.

۵- افزایش سطح دانش عمومی (اطلاعات عمومی) آنان.

۶- اصلاح روش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان.

۷- گسترش و اصلاح شیوه های مطالعه و یادگیری.

۸- افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش کاستی های علمی و درسی در دانش آموزان

۱-گسترش آگاهی و شناخت در زمینه ی مبانی اعتقادی

۲-تقویت روحیه تعاون و همکاری در دانش آموزان.

۳-کسب مهارت های اجتماعی و پرورشی

۴-التزام عملی نسبت به رعایت سنت ها و آداب اسلامی و ایرانی.

۵-آشنایی با طبیعت سرشار از زیبایی ایران زمین.

۶-تامین سلامت و تندرستی و نشاط و بهداشت روانی با کمک ورزش و تربیت بدنی

۷- افزایش هوش هیجانی (سازگاری، مهار خویشتن، مهارت های مقابله ای، انعطاف فکری، درک دیگران، ظرفیت های روانی)

۸- توجه به آداب معاشرت و تقویت روحیه اجتماعی