فضاها و امکانات
 
 
اتاق ورزش
 
نمازخانه
 
 
آزمایشگاه 
 
کلاس های هوشمند
 
 
سایت رایانه 
 
 
 
سالن اجتماعات
 
کتابخانه