آزمون آنلاین فروردین ماه پایه دوم   

آزمون آنلاین فروردین ماه پایه دوم

" این آزمون از تاریخ 99/1/19 تا 99/1/22 بر روی سایت قرار دارد "
 

     
 
آزمون آنلاین دی ماه  پایه دوم   

آزمون آنلاین دی ماه پایه دوم


     
 
آزمون آنلاین آذر ماه پایه دوم    

آزمون آنلاین آذرماه پایه دوم

این آزمون از تاریخ 98/10/11 الی 98/10/18 بر روی سایت مدرسه قرار دارد

     
 
آزمون آنلاین  آبان ماه پایه دوم  

آزمون آنلاین آبان ماه پایه دوم

این آزمون از تاریخ 98/9/12 الی 98/9/17 بر روی سایت مدرسه قرار دارد

     
 
 
آزمون آنلاین فروردین ماه پایه سوم   

آزمون آنلاین فروردین ماه پایه سوم

" این آزمون از تاریخ 99/1/18 تا 99/1/22 بر روی سایت قرار دارد "

     
 
آزمون آنلاین دی ماه  پایه سوم   

آزمون آنلاین پایه سوم

این آزمون شامل دروس فارسی،ریاضی و علوم می باشد

     
 
آزمون آنلاین آذرماه پایه سوم  

آزمون آنلاین آذرماه پایه سوم

این آزمون از تاریخ 98/10/15 الی 98/10/20 بر روی سایت مدرسه قرار دارد